E-mail
お知らせ
建築史学会の概要
学会誌「建築史学」
論文投稿規程
建築史学会賞
大会および記念行事
保存要望書
Journal of S A H J.
問い合わせ
イベント情報

No.1 October 1983
No.2 March 1984
No.3 September 1984
No.4 March 1985
No.5 September 1985
No.6 March 1986
No.7 September 1986
No.8 March 1987
No.9 September 1987
No.10 March 1988
No.11 September 1988
No.12 March 1989
No.13 September 1989
No.14 March 1990
No.15 September 1990
No.16 March 1991
No.17 September 1991
No.18 March 1992
No.19 September 1992
No.20 March 1993
No.21 September 1993
No.22 March 1994
No.23 September 1994
No.24 March 1995
No.25 September 1995
No.26 July 1996
No.27 November 1996
No.28 March 1997
No.29 September 1997
No.30 March 1998
No.31 September 1998
No.32 March 1999
No.33 September 1999
No.34 March 2000
No.35 September 2000
No.36 March 2001
No.37 September 2001
No.38 March 2002
No.39 September 2002
No.40 March 2003
No.41 September 2003
No.42 March 2004
No.43 September 2004
No.44 March 2005
No.45 September 2005
No.46 March 2006
No.47 September 2006
No.48 March 2007
No.49 September 2007
No.50 March 2008
No.51 September 2008
No.52 March 2009
No.53 September 2009
No.54 March 2010
No.55 September 2010
No.56 March 2011
No.57 September 2011
No.58 March 2012
No.59 September 2012
No.60 March 2013
No.61 September 2013
No.62 March 2014
No.63 September 2014
No.64 March 2015
No.65 September 2015
No.66 March 2016
No.67 September 2016
No.68 March 2017
No.69 September 2017
No.70 March 2018
No.71 September 2018
No.72 March 2019
No.73 September 2019
No.74 March 2020
No.75 September 2020
No.76 March 2021
No.77 September 2021
No.78 March 2022
No.79 September 2022
No.80 March 2023
No.81 September 2023
◆No.68 March 2017
《Articles》
From Tongue-shaped Relief (j: zetu) to Swallow-tail Painting (ch: yanwei) ―The Decorative Translation of the Bracket Arm in East Asia―
Tang Cong
page - 2

Der Bau der Shinto-Tempel (Jinja: 神社) im achten und neunten Jahrhundert ―Das Entstehen und das Ferfallen von den Schinto-Tempeln als den staatlichen Institutionen (Kansha: 官社)
Shigeru Maruyama
page - 29

《Notes》
"Tatamiwari" and "Hashirawari" of the Houses of Western Japan Constructed in the Edo Period
Hiroshi Shimizu
page - 56

《Recent Studies》
History of the Early Modern Japanese Architectural Production
Yoshihiro Yamagishi
page - 70

《Topics on Restoration》
Architectural Features Found from the Restoration Work of the Anraku-ji TAHO-SYOTO, Important Cultural Property
Keiji Yuki
page - 85

A Report on the Restoration and Preservation Work of the Main Hall of Senshoji
Masayuki Shinonaga
page - 98

《Reviews》
Unno Satoshi, Nara-jidai Kenchiku no Zouei-taisei to Iji-kanri
Shuji Yoshino
page - 109

Ishigure Masakazu, Sengo Tokyo to Yamiichi ―Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya no Keisei-katei to Toshi-soshiki―
Kosei Hatsuda
page - 116

Funo Shuji, Daigen-toshi ―Chugoku-tojo no Rinen to Kukan-kozo―
Shoichi Ota
page - 129

Kuwakino Koji, Eichi no Kenchikuka ―Kioku no Rokusu to siteno 16-17 seiki no Teien, Gekijo, Toshi―
Seiken Fukuda
page - 142

《List of Recent Publications》
page - 142

《Short Reviews》
page - 163

《Topics》
page - 166

《Notes for Contributors》
page - 170